ෆුජි බක්මහ උළෙල/Fuji Sri Lankan New Year

Fuji Sri Lankan New Year /ෆුජි මහා බක්මහ උළෙල

Fuji Maha Bakmaha ulela

මැයි 04