විවිධ ඇඳුම් තරගය -Fancy Dress Parade

ඔබගේ දරුවන් මෙම තරඟයට සහබාගි වන්න කැමතිනම් කරුණාකර පහත ලින්ක් එක ඔස්සේ ඔබගේ විස්තර ලබා දෙන්න
https://goo.gl/forms/njqrXrcMcofVeZb42
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න
09016994348(මහේන්ද්‍ර )
slsaj.web@gmail.com

 

Please fill the application in the following link if your children would like to participate in this event
https://goo.gl/forms/njqrXrcMcofVeZb42
please contact
slsaj.web@gmail.com
Event Coordinator – Mahendra Pothupitya
09016994348 (Mahendra)

 

 Sri Lanka New Year Festival in Japan, Sri Lanka New Year Celebrations in Japan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *