ජපානයේ අවුරුදු කුමරිය තේරීමේ තරගය 2017 සදහා අයදුම්පත් කැඳවීම

Call for applications – Beauty Pageant ( ‘Awurdu Kumari’) Sri Lanka New Year 2017

කරුණාකර පහත ලින්ක් එක ඔස්සේ ඔබගේ විස්තර ලබා දෙන්න
https://goo.gl/forms/qAVdBOqjLeHjTQSj1
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න
චානක හෝ සඳුනිකා : 070-2812-0628sandunika.hasangani@gmail.com   for more information

ඔබගේ සහභාගිත්ව කලින් දැනුම් දීම සංවිධාන කටයුතු වලට පහසුවකි.

Please fill the application in the following link

https://goo.gl/forms/qAVdBOqjLeHjTQSj1

please contact
Chanaka or  Sandunika : 070-2812-0628  sandunika.hasangani@gmail.com  for more information

Sri Lanka New Year Festival in Japan, Sri Lanka New Year Celebrations in Japan

One thought on “ජපානයේ අවුරුදු කුමරිය තේරීමේ තරගය 2017 සදහා අයදුම්පත් කැඳවීම

  • October 26, 2017 at 6:33 am
    Permalink

    Wow, this is great! Gorgeous contestants.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *