විවිධ ඇඳුම් තරගය -Fancy Dress Parade

ඔබගේ දරුවන් මෙම තරඟයට සහබාගි වන්න කැමතිනම්  කරුණාකර පහත ලින්ක් එක ඔස්සේ ඔබගේ විස්තර ලබා දෙන්න
http://goo.gl/forms/N5mnlpsdDy
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න
slsaj.web@gmail.com

09016994348(මහේන්ද්‍ර )

Please fill the application in the following link if your children would like to participate in this event
http://goo.gl/forms/N5mnlpsdDy
please contact
slsaj.web@gmail.com
Event Coordinator – Mahendra Pothupitya
09016994348 (Mahendra)

Picture2.png

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *