ජපානයේ අවුරුදු කුමරිය තේරීමේ තරගය 2016 සදහා අයදුම්පත් කැඳවීම

Call for applications –  Beauty Pageant ( ‘Awurdu Kumari’)   Sri Lanka New Year 2016

කරුණාකර පහත ලින්ක් එක ඔස්සේ ඔබගේ විස්තර ලබා දෙන්න
http://goo.gl/forms/N5mnlpsdDy
වැඩි විස්තර සඳහා
slsaj.web@gmail.com යන ඊමේල් ලිපිනයට ලියන්න
09098409465 (Thanuja)
07028120628 (Chanaka)

Please fill the application in the following link
http://goo.gl/forms/N5mnlpsdDy
please contact
slsaj.web@gmail.com
09098409465 (Thanuja)
07028120628 (Chanaka) for more information

kumari

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *