විවිධ ඇඳුම් තරගය -Fancy Dress Parade

ඔබගේ දරුවන් මෙම තරඟයට සහබාගි වන්න කැමතිනම් කරුණාකර පහත ලින්ක් එක ඔස්සේ ඔබගේ විස්තර ලබා දෙන්න
https://goo.gl/forms/njqrXrcMcofVeZb42
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න
09016994348(මහේන්ද්‍ර )
slsaj.web@gmail.com

 

Please fill the application in the following link if your children would like to participate in this event
https://goo.gl/forms/njqrXrcMcofVeZb42
please contact
slsaj.web@gmail.com
Event Coordinator – Mahendra Pothupitya
09016994348 (Mahendra)

 

 Sri Lanka New Year Festival in Japan, Sri Lanka New Year Celebrations in Japan

Call for applications – Beauty Pageant ( ‘Awurdu Kumari’) Sri Lanka New Year 2017

Call for applications – Beauty Pageant ( ‘Awurdu Kumari’) Sri Lanka New Year 2017
ජපානයේ අවුරුදු කුමරිය තේරීමේ තරගය 2017 සදහා අයදුම්පත් කැඳවීම

කරුණාකර පහත ලින්ක් එක ඔස්සේ ඔබගේ විස්තර ලබා දෙන්න
https://goo.gl/forms/qAVdBOqjLeHjTQSj1
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න
චානක හෝ සඳුනිකා : 070-2812-0628 , sandunika.hasangani@gmail.com for more information

ඔබගේ සහභාගිත්ව කලින් දැනුම් දීම සංවිධාන කටයුතු වලට පහසුවකි.

Please fill the application in the following link

https://goo.gl/forms/qAVdBOqjLeHjTQSj1

please contact
Chanaka or Sandunika : 070-2812-0628 sandunika.hasangani@gmail.com for more information

පළමු ත්‍යාගය ලංකාවට ගිහින් ඒමට ගුවන් ටිකට් පතක් ( ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ අනුග්‍රහයෙන් )
1st place -Return Air Ticket to Sri Lanka (Sponsored by Sri Lankan Airlines)

Sri Lanka New Year Festival in Japan, Sri Lanka New Year Celebrations in Japan

ජපානයේ අවුරුදු කුමරිය තේරීමේ තරගය 2017 සදහා අයදුම්පත් කැඳවීම

Call for applications – Beauty Pageant ( ‘Awurdu Kumari’) Sri Lanka New Year 2017

කරුණාකර පහත ලින්ක් එක ඔස්සේ ඔබගේ විස්තර ලබා දෙන්න
https://goo.gl/forms/qAVdBOqjLeHjTQSj1
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න
චානක හෝ සඳුනිකා : 070-2812-0628sandunika.hasangani@gmail.com   for more information

ඔබගේ සහභාගිත්ව කලින් දැනුම් දීම සංවිධාන කටයුතු වලට පහසුවකි.

Please fill the application in the following link

https://goo.gl/forms/qAVdBOqjLeHjTQSj1

please contact
Chanaka or  Sandunika : 070-2812-0628  sandunika.hasangani@gmail.com  for more information

Sri Lanka New Year Festival in Japan, Sri Lanka New Year Celebrations in Japan

විවිධ ඇඳුම් තරගය -Fancy Dress Parade

ඔබගේ දරුවන් මෙම තරඟයට සහබාගි වන්න කැමතිනම්  කරුණාකර පහත ලින්ක් එක ඔස්සේ ඔබගේ විස්තර ලබා දෙන්න
http://goo.gl/forms/N5mnlpsdDy
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න
slsaj.web@gmail.com

09016994348(මහේන්ද්‍ර )

Please fill the application in the following link if your children would like to participate in this event
http://goo.gl/forms/N5mnlpsdDy
please contact
slsaj.web@gmail.com
Event Coordinator – Mahendra Pothupitya
09016994348 (Mahendra)

Picture2.png

ජපානයේ අවුරුදු කුමරිය තේරීමේ තරගය 2016 සදහා අයදුම්පත් කැඳවීම

Call for applications –  Beauty Pageant ( ‘Awurdu Kumari’)   Sri Lanka New Year 2016

කරුණාකර පහත ලින්ක් එක ඔස්සේ ඔබගේ විස්තර ලබා දෙන්න
http://goo.gl/forms/N5mnlpsdDy
වැඩි විස්තර සඳහා
slsaj.web@gmail.com යන ඊමේල් ලිපිනයට ලියන්න
09098409465 (Thanuja)
07028120628 (Chanaka)

Please fill the application in the following link
http://goo.gl/forms/N5mnlpsdDy
please contact
slsaj.web@gmail.com
09098409465 (Thanuja)
07028120628 (Chanaka) for more information

kumari