ජපානයේ කන්තෝ (Kanto) බක්මහ උළෙල අප්‍රේල් මස 23

Sri Lankan New year in Japan

මෙවර ජපානයේ කන්තෝ (Kanto) බක්මහ උළෙල අප්‍රේල් මස 23 වැනි ඉරු දින චිබා ප්‍රාන්තයේ නොදා-ශි හි සෙකියාදෝ ෆුරෙඅයි ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ දී පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කරමින් පවතී. සියලු දෙනාට සහභාගී වන ලෙස ආරාධනා.

විමසීම්:
බක්මහ උළෙල කමිටුව
සභාපති: 090-3008-0251 ලේකම් : 080-4620-2722
Email: srilankanewyearinjapan@gmail.com
Web: www.srilankan-newyear.jp
map: https://goo.gl/maps/F33gDWVnWLs
千葉県野田市 親野井 〒270-0227

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *